§  1    Idrætsklubbens navn er Idrætsklubben Telefonen (Forkortet I.K.T.).

§  2    Idrætsklubbens formål er at styrke kammeratskabet blandt medlemmerne gennem ud­øvelse af idræt.

§  3    Som medlemmer kan optages medarbejdere i TDC koncernen, samt disses hjemmebo-ende børn fra 13 år, ægtefælle eller samlever. For børns vedkomne kan disse kun deltage i følge med deres forældre og på forældrenes ansvar.

For at benytte motionsrummet på TDC’s lokation, skal man være ansat i TDC-koncernen.

Medlemmer, som forlader TDC-koncernen, kan forblive medlemmer. Afbrydes medlemskabet, vil det ikke efter­følgende være mu­ligt at blive medlem i foreningen.

Ved udmeldelse af idrætsklubben, vil indbetalt kontingent ikke blive refunderet.

§  4    Idrætsklubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som skal godkende alle vedtæg­ter og vedtægtsændringer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Kun aktive medlemmer har stemmeret.

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 3 ugers varsel og afholdes 1 gang år­ligt i april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formand og udvalg.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleant.

6. Valg af bilagskontrollant.

7. Valg af fanebærer. 

8. Eventuelt.

§ 5     Til at varetage klubbens interesser vælges en bestyrelse bestående af formand, kasse-rer, sekretær samt en repræsentant for samtlige idrætsgrene. Formanden og kassereren tegner IKT udadtil. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden, sekretæ­ren samt repræsentanten for badminton, billard, støttelotteri og svømning vælges i de ulige år. Kasserer, samt repræsentanten for bowling, cykling, fitness, PR, skydning, squash og volleyball vælges i de lige år.

Nye idrætsgrenes repræsentanter følger ovennævnte turnus, således at første nye gren vælges i lige år og næste gren i ulige år osv.

De enkelte idrætsgrene nedsætter sig med et udvalg bestående af det antal medlemmer, man til enhver tid finder nødvendigt.

§ 6     Uden for bestyrelsen vælges 2 bilagskontrollanter og 2 fanebærere.

Bilagskontrollanterne vælges for 2 år ad gangen skiftevis.

Fanebærerne vælges for 2 år ad gangen skiftevis.

§  7    Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se­nest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§  8    Det månedlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves på en af foreningen anvist måde.

Medlemmer, der modtager løn fra TDC, betaler kontingent for ½ år ad gangen, som opkræves i januar og juli. Når et medlem ophører med at få løn og ønsker at fortsætte medlemsskabet, betaler medlemmet for resten af året.

Medlemmer, der ikke modtager løn fra TDC, betaler kontingent for et år ad gangen, som opkræves i januar.

Hvis et medlem, som er ansat i TDC, melder sig ud af klubben, kan vedkommende ikke inden for samme år igen indtræde som medlem uden at betale kontingent et halvt år tilbage.

§ 9     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer skriftligt forlanger det. Disse er pligtige til at stille med dagsorden samt give møde på generalfor­samlingen. Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.

§ 10   Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, når denne på eget eller andres initiativ fin­der det beret­tiget.

Æresmedlemmer og deres eventuelle ægtefælle er kontingentfrie.

§ 11   Modarbejder et medlem klubben og dens vedtægter eller udviser usømmelig adfærd, kan bestyrelsen udelukke vedkommende indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken medlemmet kan indstil­les til eksklusion. Eksklusion af et medlem kan kun finde sted, så­fremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Der kan gives vedkommende ret til at over­være generalforsamlingen.

§ 12   Bestyrelsen kan træffe beslutning om at nedsætte et permanent forretningsudvalg, bestå­ende af for­mand samt et udvalg af bestyrelsen.

Formanden (i dennes fravær næstformanden) leder foreningens anliggender og indkal­der til møde i bestyrelse eller forretningsudvalg så ofte, vedkommende finder det fornø­dent.

Sekretæren sørger for et fyldestgørende referat efter hvert møde.

Referat af såvel bestyrelsesmøder som forretningsudvalgsmøder skal være bestyrelsen i hænde se­nest en uge efter mødets afholdelse.

§ 13   Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse men skal i så til­fælde fore­lægge sagen på førstkommende forretningsudvalgs- eller bestyrelsesmøde.

§ 14   Bestyrelsen forvalter klubbens midler. Kapitalen anbringes i et pengeinstitut, og penge kan hæves med kun kasserens eller formandens underskrift.

§ 15   Bilagskontrollanterne skal kontrollere klubbens regnskab en gang årligt, dog har bestyrel­sen ret til at tilsige kontrol, når den finder det formålstjenligt. Der skal foreligge bilag for alle poster.

§ 16   Foreningen kan ophæves på to på hinanden lovligt indvarslede generalforsamlinger og kun hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af opløsning skal forenin­gens midler/aktiver komme foreningens medlemmer til gode. Bestyrelsen fremsætter forslag til midlernes/aktivernes anvendelse på generalforsamlingen, og skal have opbakning til forslaget af minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 17   Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelse eller forretningsudvalg bestem­melse under ansvar over for generalforsamlingen.